simple web creator

Asociaţia pentru Cultură
şi Tradiţie Istorică Bolintineanu este editorul revistei Sud

În anul 1996, din iniţiativa publicistului Constantin Carbarău ia fiinţă Fundaţia Culturală „Dimitrie Bolintineanu” care, în acelaşi an organizează Concursului naţional de creaţie literară Dimitrie Bolintineanu. Concomitent, se publică revista Sud, menită să reliefeze valorile culturale ale spaţiului sudic românesc, pecum şi cele locale.
La începutul anului 2012, odată cu înrăutăţirea stării de sănătate şi decesul preşedintelui şi fondatorului Fundaţiei, ia naştere la Bolintin Vale ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI TRADIŢIE ISTORICĂ BOLINTINEANU ca o continuatoare a programului şi proiectelor Fundaţiei Culturale „Dimitrie Bolintineanu”, a cărei activitate se încheiase. Asociaţia reuneşte mulţi dintre foştii membri ai Fundaţiei şi continuă editarea revistei Sud, acţionând pentru îndeplinirea idealurilor culturale ale fostei Fundaţii, cât şi pentru realizarea obiectivelor stabilite prin propriul Statut.
Membrii Asociaţiei sunt: Ştefan Crudu, Marian Grigore, Constanţa Crudu, Milica Dan, Florică Dan, Constantin Bărbuţă, Ciprian Necşuţu, Iulian Băeţel, Corneliu State, Vasile Grigore, Adrian Chiva, Mioara Mănescu, Constantina Chiva, Alexandra Firiță, Gabriel Dragnea.
Consiliul Director al Asociaţiei este format din: Vasile Grigore, Ştefan Crudu, Mioara Mănescu, Marian Grigore, Ciprian Necșuțu.


STATUTUL
ASOCIAŢIEI PENTRU CULTURĂ ŞI TRADIŢIE ISTORICĂ
BOLINTINEANU

 Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE
 Articolul 1. (1) ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI TRADIŢIE ISTORICĂ BOLINTINEANU, denumită în continuare „ASOCIAŢIA”, este o organizaţie neguvernamentală, non profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul Lg. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.
 Articolul 2. ASOCIAŢIA este persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea de ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI TRADIŢIE ISTORICĂ BOLINTINEANU, conform dovezii de disponibilitate a denumirii eliberată de către Ministerul Justiţiei.
 Articolul 3. ASOCIAŢIA este constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în localitatea Bolintin Vale, strada Republicii, nr. 4A, judeţul Giurgiu. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.
 Articolul 4. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară sau străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
 
 Capitolul 2. SCOPUL ASOCIAŢIEI
 Articolul 5. (1) Membrii ASOCIAŢIEI doresc să se asocieze în scopul cunoaşterii şi promovării culturii oraşului Bolintin Vale şi a zonei înconjurătoare.
 (2) Obiectivul ASOCIAŢIEI este descoperirea, cunoaşterea şi promovarea istoriei, tradiţiilor, monumentelor, literaturii, vieţii şi actelor de cultură şi sociale din oraşul Bolintin Vale şi din zona învecinată acestuia.
 (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale ASOCIAŢIA îşi propune relizarea următoarelor activităţi:
a. Organizarea singură, sau în colaborare cu alte instituţii, fundaţii, asociaţii sau alţi parteneri de concursuri, festivaluri, gale culturale, etc., cu prilejul aniversării unor date importante din istoria şi cultura localităţii, judeţului, ţării;
b. Instituirea şi acordarea de distincţii, diplome, premii, semne de recunoştinţă, personalităţilor în viaţă sau decedate, remarcate în opinia ASOCIAŢIEI în atingerea scopurilor acesteia, precum şi acelora care au avut contribuţii deosebite în cultura şi istoria Bolintinului şi a localităţilor apropiate;
c. Sprijinirea şi impulsionarea vieţii şi activităţilor cultural-educative din oraşul Bolintin Vale şi împrejurimi prin organizarea de simpozioane, conferinţe, spectacole, expoziţii, cercuri de lectură, precum şi prin înfiinţarea de cluburi cultural-ştiinţifice;
d. Editarea şi sprijinirea editării şi difuzării unor lucrări monografice, albume, etc., despre oraşul Bolintin Vale şi localităţile învecinate, precum şi a unor publicaţii culturale. De asemenea ASOCIAŢIA va produce, edita şi difuza cărţi, reviste, pliante, ghiduri, materiale audio-vizuale, etc., în format clasic şi/sau digital;
e. Iniţierea, şi în colaborare cu alte organisme, a unor acţiuni menite a contribui la inventarierea, colectarea, conservarea şi cunoaşterea obiectelor, siturilor, tradiţiilor, locurilor şi monumentelor cu relevanţă istorică şi culturală şi a construcţiilor de patrimoniu din zona oraşului Bolintin Vale;
f. Realizarea unui muzeu;
g. Să iniţieze şi să contribuie la realizarea Bibliotecii Documentare Bolintinene, care va cuprinde, în original sau în copie, actele istorice privitoare la zona Bolintinului, publicaţiile şi cărţile dedicate special acesteia sau numai tangenţial, mărturii manuscrise sau orale despre locurile, spiritualitatea şi locuitorii acesteia, fotografii, planuri, hărţi, desene, schiţe, etc., şi să depună eforturi pentru găsirea unui spaţiu adecvat pentru depozitare şi studiu;
h. Să contribuie la realizarea şi apoi la cunoaşterea în medii cât mai largi a Hărţii Cultural Istorice a Arealului Bolintinean, care să cuprindă toate locurile şi faptele de interes cultural-istoric din Bolintin şi împrejurimi;
i. Materialele documentare pentru Biblioteca Documentară şi obiectele pentru Muzeu vor fi obţinute prin donaţii, cumpărare, schimburi, etc;
j. Identificarea locurilor cu relevanţă istorico-culturală sau spirirituală din Bolintin Vale şi zona învecinată şi promovarea şi aducerea lor la cunoştinţa unui public cât mai larg prin publicaţii, mijloace media, organizarea de itinerarii şi trasee, etc;
k. Dezvoltarea, sub diverse forme, a legăturilor cu alte fundaţii sau asociaţii similare din ţară şi din străinătate în vederea unei mai bune cunoaşteri a istoriei şi tradiţiilor oraşului Bolintin Vale şi a zonei limitrofe;
l. Participarea la expoziţii, simpozioane, festivaluri, saloane, conferinţe, etc., organizate în ţară sau străinătate, prin trimiterea unor materiale adecvate sau prin delegaţii, formaţii artistice, etc;
m. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară, întâlniri cu personalităţi, în conformitate cu scopul ASOCIAŢIEI;
n. Acordarea de consultanţă şi consiliere, precum şi de asistenţă juridică membrilor ASOCIAŢIEI, în conformitate cu scopul acesteia;

 Capitolul 3. PATRIMONIUL
 Articolul 6. Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI este format din activul iniţial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 800 de lei.

 Capitolul 4. MEMBRII ASOCIAŢIEI
 Articolul 7. (1) Pot deveni membri ai ASOCIAŢIEI persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material ASOCIAŢIA, recunosc Statutul acesteia, participă la acţiunile organizate şi contribuie la buna desfăşurare a acestora.
 (2) Membrii pot fi:
a. Membrii fondatori – care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii ASOCIAŢIEI.
b. Membrii asociaţi – care vor dobândi această calitate în urma recomandării făcute Consiliului Director de cel puţin doi dintre membrii ASOCIAŢIEI, a semnării unei adeziuni şi a plăţii cotizaţiei pe anul în curs. Propunerea de primire trebuie să primească acceptul Consiliului Director.
 Articolul 8. Calitatea de membru se pierde prin:
a. Deces sau încetarea existenţei persoanei juridice.
b. Renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris Consiliului Director.
c. Excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului Statut şi a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale ASOCIAŢIEI. Excluderea se poate decide şi în absenţa persoanei în cauză.
d. Neachitarea cotizaţiei în anul calendaristic curent.

 Capitolul 5. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢEI
 Articolul 9. Membrii ASOCIAŢEI au următoarele drepturi:
a. Să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al ASOCIAŢEI.
b. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale ASOCIAŢIEI în conformitate cu Statutul.
c. Să aibă acces la baza materială şi documentară a ASOCIAŢIEI.
d. Să semnaleze ASOCIAŢIEI problemele care privesc scopul şi obiectivele ASOCIAŢIEI în vederea promovării şi apărării acestora.
e. Să se retragă din ASOCIAŢIE.
f. Să facă propuneri referitor la activitatea ASOCIAŢIEI şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor de conducere.
g. Să beneficieze de sprijin material şi moral din partea ASOCIAŢIEI pentru orice fel de activitate conformă cu obiectivele prevăzute în Statut.
 Articolul 10. Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele îndatoriri:
a. Să respecte Statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor ASOCIAŢIEI.
b. Să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material ASOCIAŢIEI.
c. Să nu defăimeze obiectivele şi activitatea ASOCIAŢIEI.
d. Să participe, după caz, la Adunările Generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director.
e. Să sprijine moral şi material ASOCIAŢIA.
f. Să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală în termenul stabilit de Consiliul Director.
 Articolul 11. (1) Membrii ASOCIAŢIEI nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. ASOCIAŢIA singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.

 Capitolul 6. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
 Articolul 12. Organele de conducere, administrare sau control ale ASOCIAŢIEI sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul.
 Articolul 13. Adunarea Generală se compune din toţi membrii ASOCIAŢIEI.
 Articolul 14. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară după cum urmează:
a. În sesiune ordinară, o dată pe an.
b. În sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale, sau la cererea Consiliului Director.
 Articolul 15. (1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director prin afişare la sediul ASOCIAŢIEI cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării adunării.
 (2) În afişul convocator se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa Adunării Generale, precum şi ordinea de zi.
 Articolul 16. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director, a eventualului Preşedinte al ASOCIAŢIEI sau la propunerea unei treimi din membrii ASOCIAŢIEI, ori de câte ori este necesar.
 Articolul 17. (1) Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin şapte dintre membrii ASOCIAŢIEI, dintre care cel puţin trei dintre membrii Consiliului Director.
 (2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
 (3) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate se decide prin votul Consiliului Director.
 (4) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director.
 (5) Preşedinţia Adunării Generale aparţine persoanei desemnate de Consiliul Director.
 (6) Persoanele care nu sunt membri ai Asociaţiei pot participa la şedinţa Adunării Generale cu acordul prealabil al Consiliului Director.
 (7) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
 Articolul 18. (1) ASOCIAŢIA poate avea un Preşedinte dacă Consiliul Director consideră necesar şi oportun.
 (2) Preşedintele este ales de către Consiliul Director.
 (3) Durata mandatului Preşedintelui ASOCIAŢIEI este stabilită de către Consiliul Director.
 Articolul 19. Atribuţiile Adunării Generale sunt:
a. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director.
b. Primirea şi excluderea membrilor.
c. Aprobarea şi modificarea Statutului si actului constitutiv al ASOCIAŢIEI.
d. Înfiinţarea de filiale.
e. Alegerea şi revocarea Cenzorului.
f. Dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director şi validarea actelor juridice încheiate de acesta.
g. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ASOCIAŢIEI şi a situaţiei financiare anuale.
h. Dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
i. Stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale.
j. Orice alte atribuţii prevăzute de lege.
 Articolul 20. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al ASOCIAŢIEI şi este format din 5 membri aleşi de către Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 3 ani. Mandatele lor pot fi reînnoite.
 (2) În caz de vacanţă, Consiliul Director o consemnează printr-un proces verbal şi procedează la convocarea unei Adunări Generale extraordinare pentru completarea locului sau locurilor vacante. Convocarea Adunării Generale extraordinare se va face în cel mult 30 de zile de la data declarării locului vacant.
 (3) Poate fi aleasă în Consiliul Director orice persoană care este membru al ASOCIAŢIEI de cel putin 3 luni, în vârstă de cel puţin 21 de ani în ziua alegerii şi la zi cu cotizaţiile sale.
 Articolul 21. (1) Consiliul Director exercită conducerea ASOCIAŢIEI în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa.
 (2) Consiliul Director este răspunzător pentru activitatea sa în faţa Adunării Generale.
 (3) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.
 (4) Consiliul Director se întruneşte trimestrial precum şi de fiecare dată când interesul o necesită, la cererea scrisă, adresată fiecărui membru al Consiliului Director în parte, de către cel puţin 2 dintre membrii acestuia.
 (5) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, în condiţiile prezenţei a cel puţin 3 dintre membrii Consiliului Director.
 (6) Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru şi sunt semnate de către toţi membrii Consiliului Director prezenţi. Un membru al Consiliului Director prezent la adoptarea unei hotărâri este obligat să semneze în registru, sub sancţiunea excluderii din ASOCIAŢIE, indiferent de opţiunea exprimată la vot.
 (7) Un membru al Consiliului Director îşi pierde locul în acesta dacă absentează la trei şedinţe consecutive ale Adunării Generale sau Consiliului Director.
 Articolul 22. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operaţiunile financiare şi încheierea contractelor în care ASOCIAŢIA este parte contractantă şi îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară, proiectul programelor ASOCIAŢIEI.
b. Încheie acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI.
c. Aprobă organigrama, regulamentul intern şi politica de personal a ASOCIAŢIEI.
d. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
e. Decide asupra veniturilor ASOCIAŢIEI.
f. Decide în ceea ce priveşte resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale precum şi alte surse.
g. Stabileşte programul de activitate.
h. Decide asupra momentului şi oportunităţii alegerii unui Presedinte al ASOCIAŢIEI.
i. Alege, dacă şi când consideră necesară existenţa unuia, Preşedintele Asociaţiei, îi stabileşte durata şi cadrul de exercitare al mandatului.
j. Elaborează şi aprobă regulamentul de organizare a concursurilor, galelor de premiere, festivităţilor şi al altor evenimente organizate de către ASOCIAŢIE.
k. Elaborează şi aprobă modul de organizare şi funcţionare al structurilor create de ASOCIAŢIE, precum Biblioteca Documentară, Muzeu, Expoziţii etc.
l. Face propuneri Adunării Generale pentru acordarea de distincţii, premii, diplome sau orice alte forme de recunoaştere a persoanelor remarcate în atingerea obiectivelor ASOCIAŢIEI.
m. Aprobă conţinutul publicaţiilor proprii ale ASOCIAŢIEI prin votul majoritar al membrilor Consiliului Director, aprobarea fiind obligatorie pentru toate publicaţiile, articolele, luările de cuvânt ce poartă girul ASOCIAŢIEI.
n. Stabileste termenul de plată al cotizaţiilor şi/sau contribuţiilor membrilor ASOCIAŢIEI.
o. Acceptă sau refuză propunerile de primire de noi membri asociaţi. În caz de refuz Consiliul Director nu este obligat să-şi motiveze decizia.
 Articolul 23. Toţi membrii Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti şedinţele Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută.
 Articolul 24. Cenzorul asigură controlul financiar al ASOCIAŢiEI, fără a fi membru al acesteia, putând participa la şedinţele Consiliului Director. Dacă este nevoie Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de Cenzori, compusă din trei persoane, care să preia atribuţiile de control ale activităţii ASOCIAŢIEI. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al ASOCIAŢIEI şi un expert contabil.
 Articolul 25. Cenzorul are următoarele atribuţii:
a. Verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAŢIEI.
b. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale.
c. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
 Articolul 26. În funcţie de activitatea sa ASOCIAŢIA poate avea personal remunerat.

Capitolul 7. RESURSE PATRIMONIALE
 Articolul 27. Resursele patrimoniale ale ASOCIAŢIEI cuprind:
a. Sume provenite din cotizaţiile şi contribuţiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale.
b. Donaţii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii, societăţi comerciale.
c. Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale.
d. Resurse provenite din activitătile economice directe desfăşurate în vederea autofinanţării.
e. Venituri obţinute din organizarea unor manifestări cultural-artistice şi din editarea şi vânzarea tipăriturilor şi ale altor produse ale ASOCIAŢIEI.
f. Dobânzile depunerilor bancare.
g. Fonduri structurale.
h. Fonduri europene.
i. Alte surse.
j. Alte venituri prevăzute de lege.
 Articolul 28. ASOCIAŢIA poate înfiinţa, potrivit legii, entităţi economice şi comerciale proprii sau în regim de colaborare, veniturile provenite din astfel de entităţi fiind proprietatea ASOCIAŢIEI şi vor fi folosite exclusiv pentru dezvoltarea bazei materiale şi pentru realizarea scopurilor acesteia.
 Articolul 29. ASOCIAŢIA poate închiria, achiziţiona sau construi un sediu propriu, precum şi spaţiile, dotările şi mijloacele necesare funcţionării şi îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Statut.
 Articolul 30. ASOCIAŢIA dispune de cont bancar.
 Articolul 31. Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale.

 Capitolul 8. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
 Articolul 32. ASOCIAŢIA se dizolvă:
• De drept.
• Prin hotărârea Adunării Generale.
• Prin hotărâre judecătorească.
 Articolul 33. ASOCIAŢIA se dizolva de drept prin:
a. Imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 6 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului.
b. Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu Statutul ASOCIAŢIEI, dacă această situatie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite.
c. Reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit în termen de 3 luni.
 Articolul 34. ASOCIAŢIA se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor.
 Articolul 35. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a. Când scopul sau activitatea ASOCIAŢIEI a devenit ilicită sau contrară ordinii publice.
b. Când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice.
c. Când ASOCIAŢIA urmareşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.
d. Când ASOCIAŢIA a devenit insolvabilă.
e. Dacă ASOCIAŢIA, prin natura scopului sau obiectivelor propuse urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât dupa obţinerea autorizaţiilor respective.
 Articolul 36. Dizolvarea ASOCIAŢIEI are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.
 Articolul 37. Bunurile rămase în urma lichidării ASOCIAŢIEI pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător.

 Capitolul 9. DISPOZIŢII FINALE
  Articolul 38. Prezentul Statut este valabil pe toată durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI, modificarea acestuia urmând a se face numai în forma scrisă şi cu respectarea prezentului Statut şi a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului Statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.
 Articolul 39. Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.


Contacts

Email: revistasud@yahoo.com
Phone: +40 720 350 555

Bolintin Vale, România